Privacy Policy

เอกสารยินยอมของผู้สมัครงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าข้อมูลส่วนตัวบุคคลตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มสมัครงานและตามเอกสารซึ่งได้ส่งมอบประกอบการสมัครงานให้กับบริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัด และบริษัทในเครือฮาร์เบอร์กรุ๊ป เท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาในการรับสมัครงานของบริษัทและ/หรือ เป็นข้อมูลเอกสารหลักฐาน อันจำเป็นในการทำสัญญาว่าจ้างและการอื่นใดอันจำเป็นในการปฏิบัติอันเกี่ยวกับการสัญญาว่าจ้าง ระหว่างบริษัทกับข้าพเจ้า (กรณีผ่านการพิจารณาและทำสัญญาเป็นลูกจ้างของบริษัท) โดยข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังนี้

  1. การเก็บบันทึกภาพและใช้ข้อมูล(ในส่วนของรายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร) มีความจำเป็นที่ต้องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลเกี่ยกับศาสนา ข้าพเจ้าทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อเป็นการอันจำเป็นในการจัดสวัสดิการ สถานที่ หรือวิธีการทำงาน ในกรณีที่หากข้าพเจ้าได้พิจารณาทำสัญญาจ้าง โดยหากข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วนั้นบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

  2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าทราบว่า เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ในการสมัครงานตามที่กล่าวข้างต้นทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารอื่นใด ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งมอบไว้เพื่อประกอบการสมัครงานให้กับ บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัด และบริษัทในเครือฮาร์เบอร์กรุ๊ป ในการนี้ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการ

  3. เกี่ยวกับข้อมูลชีวภาพ(Biometrics) ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณารับเข้าทำงาน บริษัทมีการเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลทางชีวภาพ(Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นการบันทึกเวลาการทำงาน บันทึกเวลาเข้า-ออกสถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นใดของบริษัทฯใช้เพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

  4. ประวัติอาชญากรรม ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณา บริษัทมีการดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น แก่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำนินการตรวจประวัติอาชญากรรม และตกลงยินยอมให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งข้อมูลผลการตรวจประวัติอาชญากรรมให้กับบริษัท เพื่อเก็บบันทึกและประกอบการจ้างงาน

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ข้าพเจ้าทราบว่า ในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าเพื่อการพิจารณารับเข้าทำงานของบริษัท บริษัทอาจมีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หางาน สถาบันการศึกษา บุคคลอ้างอิงหรือจากบริษัทที่เคยร่วมงานตามข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้